Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2017 - Master

Sesiunea iulie 2017

Departamentul de Informatica al Facultatii de Stiinte organizeaza urmatoarele studii de master:

 • Metode si modele in inteligenta artificiala

 


Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2017-2018 oferta este urmatoarea:

 • Buget
  • 47
 • Taxa
  • 3
 

 Criterii de selectie

Concursul de admitere este bazat pe sustinerea unui interviu (admis/respins) si media examenului de licenta. Media de admitere va fi media  examenului de licenta.

In caz de medii egale, criteriile de departajare vor fi: media anilor de studii de licenta si nota la proba scrisa de la examenul de licenta.

Interviul abordeaza probleme legate de dezvoltarea carierei profesionale; alte detalii se gasesc la secretariat si la avizierul facultatii.

 


Calendar

Sesiunea iulie 2017

Depunerea dosarelor de concurs se va face in perioada 03-09 iulie 2017 la sala 219  din strada A.I.Cuza Nr.13, parter, dupa urmatorul program: Luni-Vineri orele 9.00-15.00 Sambata-Duminica 9.00-12.00

Data sustinerii interviului : 11 iulie 2017, ora 9.00, sala 116

Rezultate partiale: 12 iulie 2017

Confirmarea locurilor: 12-14 iulie 2017

Rezultate finale: 14 iulie 2017

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire: 17-18 iulie 2017

Plata taxei de inma­tri­culare/Semnare contracte scolarizare: 12-14 iulie 2017

 

Sesiunea septembrie 2017

Depunerea dosarelor de concurs se va face in perioada 14-18 septembrie 2017 la sala 219  din strada A.I.Cuza Nr.13, parter, dupa urmatorul program: Luni-Vineri orele 9.00-15.00 Sambata-Duminica 9.00-12.00

Data sustinerii interviului : 20 septembrie 2017, ora 16:00, sala 116

Rezultate partiale: 21 septembrie 2017

Confirmarea locurilor: 21-22 septembrie 2017

Rezultate finale: 23 septembrie 2017

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire: 23-24 septembrie 2017

Plata taxei de inma­tri­culare/Semnare contracte scolarizare: 21-22 septembrie 2017

 


Acte necesare inscrierii:

Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor depune un dosar mapa care cuprinde urmatoarele documente:

 1. fisa de inscriere – ciclul II - de studii universitare de master (se primeste de la comisia de inscriere)
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata si foaia matricola in original sau copie legalizata;
 3. diploma de licenta si suplimentul la diploma/foaia matricola in original sau copie legalizata, sau adeverinta de absolvire in original pentru absolventii din promotia 2015/2016 in original sau copie legalizata;
 4. certificatul de nastere, in copie legalizata (legalizarea se poate efectua si de catre comisia de admitere a  facultatii pe baza actului original);
 5. certificatul de casatorie in copie legalizata. Candidatii care solicita si completarea numelui de dupa casatorie, vor depune o  cerere pentru completarea numelui, insotita de o declaratie autentificata la notariat, in care precizeaza ca nu vor solicita modificarea actelor de studii in cazul modificarii ulterioare a numelui;
 6. adeverinta medicala tip M.S., eliberata de medicul de familie, cabinetele medicale scolare, policlinici teritoriale;
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
 7. trei fotografii tip buletin;
 8. chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere. Taxa in cuantum de 100 lei se achita la inscriere; acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamânt, conform legii;
 9. declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de scolarizare subventionata de la buget (se primeste de la comisia de inscriere);
 10. Candidatii pentru care inscrierea la concurs se face pe baza adeverintei de absolvire sau a actelor de studii in copie legalizata, trebuie sa depuna actele de studii in original pana la o data stabilita de fiecare facultate, conform angajamentului semnat la inscriere (se primeste de la comisia de inscriere);
 11. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diplomele in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze in paralel doua programe de studiu;
 12. copie dupa CI/BI

La inscriere candidatul va avea asupra sa cartea de identitate si legitimatia de concurs.