Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2016 - Licenta

 
Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2016-2017 pentru domeniul de licenta Informatica este urmatoarea:

Domeniul de Licenta Specializarea Numarul de locuri
Buget Taxa
Informatica (3 ani)
Informatica 120 40
 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Locurile ramase libere dupa sesiunea de admitere IULIE 2016:

Domeniul de Licenta Specializarea Numarul de locuri Inscrieri
Buget Taxa
Informatica (3 ani)
Informatica 0 9 05 - 13 septembrie 2016
 

 
Criterii de selectie

Pot candida la admiterea în învatamântul superior, în ciclul de studii universitare de licenta, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

In anul universitar 2016/2017 admiterea in anul I de studii se face prin concurs de dosare pe baza mediei generale obtinute la examenul de bacalaureat

 • În conformitate cu art. 7 (2) din OM/308/12.02.2007 pentru câstigatorii olimpiadelor si concursurilor internationale si nationale (premii sau mentiuni) cu diploma de bacalaureat, beneficiaza de dreptul de a fi admisi si de a urma, pe locurile finantate de la buget, cursurile unei a doua specializari.

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Nota cea mai mare  obtinuta la  probele scrise la disciplinele Informatica sau Matematica din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obtinuta la  proba scrisa la disciplina Limba si literatura româna din cadrul examenului de bacalaureat.

 
Calendar

 

Sesiunea septembrie 2016

 • 05 - 13 septembrie - Depunerea dosarelor de concurs, la sala 219, Universitatea din Craiova, strada A.I.Cuza Nr.13, de luni pana vineri intre orele 8:00 si 15:00. În data de 13 septembrie înscrierile se fac pâna la ora 12:00.
 • 13 septembrie, orele 15:00 - Afisarea rezultatelor partiale
 • 14 - 16 septembrie (8:00 - 15:00) - Confirmarea locurilor ocupate de catre candidatii declarati admisi, depunerea in original a diplomei de bacalaureat si a foii matricole de absolvire a liceului, plata taxei de inmatriculare (150 lei) si semnarea contractelor de scolarizare. Nedepunerea acestor documente atrage pierderea locului ocupat prin concurs.
 • 16 septembrie - Afisarea rezultatelor actualizate in urma redistribuirii locurilor neconfirmate. Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii din lista celor care au fost declarati respinsi in data de 13 septembrie, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor.
 • 19 - 20 septembrie, orele 08:00-15:00 - Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi dupa redistribuire; depunerea in original a diplomei de bacalaureat si a foii matricole de absolvire a liceului, plata taxei de inmatriculare (150 lei) si semnarea contractelor de scolarizare.

 

Sesiunea iulie 2016
 • 18 - 26 iulie - Depunerea dosarelor de concurs, la sala 219, Universitatea din Craiova, strada A.I.Cuza Nr.13, dupa urmatorul program: luni-vineri 9-15, sâmbata-duminica 9-12. În data de 26.07.2016 înscrierile se fac pâna în ora 12:00.
 • 26 iulie, orele 15:00 - Afisare rezultate partiale
 • 27 - 28 iulie (9:00 - 15:00) - Confirmarea locurilor ocupate de catre candidatii declarati admisi, depunerea in original a diplomei de bacalaureat si a foii matricole de absolvire a liceului, plata taxei de inmatriculare (150 lei). Nedepunerea acestor documente atrage pierderea locului ocupat prin concurs.
 • 28 iulie - Afisarea rezultatelor actualizate. Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidati din lista celor care au fost declarati respinsi in data de 26 iulie, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor.
 • 29 iulie, orele 09:00-15:00 - Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi dupa redistribuire; depunerea in original a diplomei de bacalaureat si a foii matricole de absolvire a liceului, plata taxei de inmatriculare (150 lei).

 


 
Acte necesare la inscriere
 
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidatii vor depune un dosar mapa care cuprinde urmatoarele documente:
 1. FISA DE INSCRIERE – ciclul I - de studii universitare de licenta
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original si foaia matricola; absolventii de liceu din promotia 2015/2016 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip de promovare a examenului national de bacalaureat;
 3. certificatul de nastere, in copie legalizata (legalizarea se poate efectua si de catre comisia de admitere a  facultatii pe baza actului original);
 4. certificatul de casatorie in copie legalizata . Candidatii care solicita ?i completarea numelui de dupa casatorie, vor depune o  cerere pentru completarea numelui, inso?ita de o declaratie autentificata la notariat, ca nu vor solicita modificarea actelor de studii in cazul modificarii ulterioare a numelui;
 5. adeverinta medicala tip M.S., eliberata de medicul de familie, cabinetele medicale scolare, policlinici teritoriale;
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
 6. trei fotografii tip buletin;
 7. chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere. Taxa in cuantum de 100 lei se achita la inscriere; acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamânt, conform legii;
 8. declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de scolarizare subventionata de la buget (se prime?te de la comisia de inscriere);
 9. Pentru candidatii de etnie rroma, adeverinta din care sa rezulte ca persoana in cauza este de etnie rroma, eliberata de o organizatie legal constituita;
 10. Candidatii pentru care inscrierea la concurs se face pe baza adeverintei tip, trebuie sa depuna diploma in original pâna la o data stabilita de fiecare facultate, conform  angajamentului semnat la inscriere (se prime?te de la comisia de inscriere);
 11. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou program de studiu;
 12. copie dupa CI/BI

 


 
Comisia de admitere
 1. Prof. dr. Ion Iancu – presedinte
 2. Conf. dr. Nicolae Constantinescu – membru
 3. Conf. dr. Cristea Boboila - membru
 4. Lect. dr. Gabriel Stoian – membru
 5. Asist. dr. Cristian Dinu – membru
 6. Asist. dr. Irina Tudor - membru
 7. Asist. dr. Mihai Stancu - secretar