Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Secretariat

Departamentul de Informatica

Adresa:
Str. A. I. Cuza, Nr. 13
200585, Craiova, Dolj, Romania
Sala 218

Telefon: 0251.41.37.28

Fax: -

Program de lucru cu studentii: 10.00-12.00

 

Radulescu Mariana

E-mail: mary@central.ucv.ro

Atributii: Responsabil cu problemele Specializarii Informatica
Stan Claudia

E-mail: claus@inf.ucv.ro

Atributii: Secretar responsabil cu problemele Specializarilor Master Informatica si Conversie in Informatica