Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2019 - Master

Sesiunea septembrie 2019

Departamentul de Informatica al Facultatii de Stiinte organizeaza urmatoarele studii de master:

 • Metode si modele in inteligenta artificiala

 


Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2019-2020 oferta este urmatoarea:

 • Buget
  • 47
 • Taxa
  • 30
 

Locuri libere in sesiunea septembrie 2019

 • Buget
  • 3
 • Taxa
  • 28
 

Criterii de selectie

Concurs de admitere este bazat pe sustinerea unei probe de tip  interviu (cu nota NI), media examenului de licenta (MEL) si media anilor de studiu de la ciclul de licenta (MAS).

Media de admitere (MA) se calculeaza cu formula: MA=(50xNI+35xMAS+15xMEL)/100. Toate notele trebuie sa fie peste 5 cu exceptia MEL care trebuie sa fie minim 6.

In cazul mediilor egale, criteriile de departajare vor fi: nota la interviu, media anilor de studii de licenta, nota la proba scrisa de la examenul de licenta.

Interviul abordeaza probleme legate de dezvoltarea carierei profesionale; alte detalii se gasesc la secretariat si la avizierul facultatii.

 


Data sustinerii interviului - Sesiunea Septembrie 2019

  Joi, 20 septembrie 2019, ora 9.00, sala 116 (candidatii se vor prezenta la inteviu cu B.I. sau C.I)

 


Calendar

Sesiunea septembrie 2019

Depunerea dosarelor de concurs se va face in perioada 13-18 septembrie 2019 la sala 219 din strada A.I.Cuza Nr.13, parter, dupa urmatorul program: Luni-Vineri orele 9.00-15.00, Sambata orele 9.00-12.00

Desfasurarea probelor de concurs: 20 septembrie 2019

Rezultate partiale: 20 septembrie 2019

Confirmarea locurilor: 21-24 septembrie 2019

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate si afisa­rea rezultatelor finale: 25 septembrie 2019

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire: 25-26 septembrie 2019

 


Acte necesare inscrierii:

Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor depune un dosar mapa care cuprinde urmatoarele documente:

 1. fisa de inscriere – ciclul II - de studii universitare de master (se primeste de la comisia de inscriere)
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata si foaia matricola in original sau copie legalizata;
 3. diploma de licenta si suplimentul la diploma/foaia matricola in original sau copie legalizata, sau adeverinta de absolvire in original pentru absolventii din promotia 2019 in original sau copie legalizata;
 4. certificatul de nastere, in copie legalizata (legalizarea se poate efectua si de catre comisia de admitere a  facultatii pe baza actului original);
 5. certificatul de casatorie in copie legalizata. Candidatii care solicita si completarea numelui de dupa casatorie, vor depune o  cerere pentru completarea numelui, insotita de o declaratie autentificata la notariat, in care precizeaza ca nu vor solicita modificarea actelor de studii in cazul modificarii ulterioare a numelui;
 6. adeverinta medicala tip M.S., eliberata de medicul de familie, cabinetele medicale scolare, policlinici teritoriale;
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
 7. trei fotografii tip buletin;
 8. chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere. Taxa in cuantum de 100 lei se achita la inscriere; acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamânt, conform legii;
 9. declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de scolarizare subventionata de la buget (se primeste de la comisia de inscriere);
 10. Candidatii pentru care inscrierea la concurs se face pe baza adeverintei de absolvire sau a actelor de studii in copie legalizata, trebuie sa depuna actele de studii in original pana la o data stabilita de fiecare facultate, conform angajamentului semnat la inscriere (se primeste de la comisia de inscriere);
 11. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diplomele in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze in paralel doua programe de studiu;
 12. copie dupa CI/BI

La sustinerea interviului candidatul va avea asupra sa cartea de identitate.

 

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere al universitatii.